Hierarchia

Vývoj sociálního způsobu života začal někdy před 130 milióny lety z vosičky. Tato vosička původně žila solitérně (osamoceně). Sama si budovala zemní hnízdo, sama vycházela za potravou a sama se starala o potravu. V pozvolném vývoji se však začal prosazovat systém, v kterém se jednotliví potomci vosičky zdržovali u královny po nějakou dobu i po svém vylíhnutí z kukly a „pomáhali“ s chodem hnízda. Ukázalo se, že se tak zvyšují šance na přežití, pro všechny zúčastněné.

Čas plynul a rodinná pouta způsobila celoživotní navázanost na kolonii (teď už je to tak možné nazvat). Druhým velkým a logickým krokem byla specializace jednotlivých jedinců na určitou činnost.

Královna
Na prvním místě je samozřejmě královna matka, která se stará o trvalý přísun vajíček. Z tohoto zařazení plynou výhody, ale i nevýhody. Výhodou je samozřejmě bezbřehá oddanost celé kolonie, která překonává i pudy jednotlivých členů kolonie pro zachování sama sebe. Dále se královna těší neustálému zájmu ze strany dělnic, které ji do úmoru čistí, krmí a zvelebují její životní prostor. Královna je na úkor toho bedlivě střežena ve své komůrce či v několika málo prostorách, kam „smí“ a všechny funkce, které kdysi okusila (při zařizování hnízda) se zúžily na jednu, kladení vajíček. Svou pozici v mravenčím státě (tento pojem je zde namístě) si udržuje především hormony. Díky látkám, které vylučuje si totiž řídí a koriguje spoustu procesů v kolonii. Hormony mohou např. ovlivnit mravence, který vzejde z larvy. Jeví se nám zde tedy nový aspekt regulace procentuelního složení hnízda. Při svém ohrožení dokáže také rychle rozšířit látku, která zmobilizuje obyvatele hnízda právě k epicentru – královně. Díky všem schopnostem královny k udržení poslušnosti mezi jedinci obývající kolonii vznikl dobře fungující systém, založený na obětování jednotlivce, pro blaho kolonie.

Pohlavní kasta
Na krátkou dobu na konci sezóny se v kolonii objevují samci a samičky, kteří jsou oproštěni od běžných starostí dělnic i od těžké práce samičky při kladení vajíček. Jsou totiž krmeny dělnicemi ve snaze připravit se na velice důležitý okamžik – rojení neboli svatební let. Od dělnic se liší velikostí a především křídly, které jim vyrůstají z hrudi.

Dělnice
Jedinec toho nejposlednějšího zařazení, který vykonává všechny činnosti pro zachování a rozvoj hnízda. Všudypřítomná kasta, tvořící asi 95% kolonie, na které stojí celý systém sociálně žijících druhů hmyzu. Výčet všech dovedností (nebo povinností) by byl opravdu dlouhý. Jsem si jist, že jsme vše dosud nevypozorovali, ale přesto se o pár z nich, těch důležitých, zmíním: Budování a opravování kolonie, sběr a lov potravy, péče o královnu, péče o všechna vývojová stádia jejich sester, péče o pohlavní kastu, udržování čistoty v hnízdě a jeho okolí udržování a rozšiřování svého teritoria. Jako všechny kasty, i tato se údělu v hnízdě morfologicky přizpůsobila. U nich to však vede mnohem dále. Časté jsou nejen velikostní rozdíly, podle specializace (viz. rod Atta), ale i adaptace barevnosti exoskeletu. Vznikly zde i tzv. vojáci, kteří se starají jen o bezpečí kolonie. Jsou charakterizováni mohutnou hlavou a samozřejmě kusadly. Specializace však probíhá i v chování (vojáci mají např. nadřazený pud agresivní a potlačený pud pracovní). Jako zvláštnost uvedu druh camponotus truncatus, u kterého se vyskytuje jedinec, který plní funkci tzv. živých dveří do hnízda. Má sploštělou hlavu, která přesně uzavírá vstup do hnízda.

Další kastace
Jedná se o systém v polygynních hnízdech (kde žije větší množství plodných samiček) a mezi první a dalšími stupni dělnic. Samičky třeba všechny plodí, ale jen jedna je v čele. Nadřazenost si většinou utvrzuje vznešeným podupáváním po hlavách ostatních. U dělnic zase rozlišujeme skupinu tzv. Alfa dělnic, které zastávají ty úkoly, které vyžadují maximální zkušenost či kvalifikovanost. Ostatní skupiny jsou jim podřazeny. Další dělení vytváří jen drobné nuance v chování nebo prováděných činností. Navíc se jen ztěží sleduje. U většiny druhů je však zastoupena kasta dělnic, které se starají o královnu a částečně i o vajíčka. Jsou o něco menší a někdy i světleji zabarveni

Comments are closed.

www.polistes.sk --- www.mravce.info --- www.chrobaky.sk